İAFL Anket Çalışması – Rapor 2017-05-03T22:08:06+00:00

İAFL Anket Çalışması

Yönetici Özeti

Araştırmanın Künyesi

 • Araştırmanın amacı, fen lisesi öğrencilerinin problemlerinin tespit edilmesidir
 • Amaca uygun olarak, iki aşamalı bir araştırma dizayn edilmiştir.
 • Birinci aşama, problemlerin ortaya çıkartılması için kalitatif; ikinci aşama ise problemlerin irdelenmesi için kantitatiftir.
 • Araştırma iki aşamalı, kısmen keşfedici kısmen tanımlayıcı bir yapıdadır.
 • İlk aşama, 2016 Ağustos’da 50 kişi ile derinlemesine görüşmeler yapılarak gerçekleştirilmiştir. (keşfedici araştırma)
 • İkinci aşama (anket), 1-19 Eylül 2016’da kolayda örnekleme ile tamamlanmıştır.Bu bağlamda, örneklemden elde edilen bulguların İAFL mezunlarının tamamına genellenmeyeceği ifade edilebilir. Zaten, bu çalışmanın amacı dahilinde beklenti, kendisinden sonra gerçekleştirilecek araştırmalara pilot araştırma olarak yol göstermesidir.

Örnekleme Ait Bilgiler

 • Araştırmaya toplam 153 mezun katılmıştır.
 • Örneklemin %45,8’i Kadın, %54,2’si Erkektir.
 • Araştırmaya katılanların %60,8’i yatılı olarak okumuşlardır. Yatılı olanların %80,1’i devlet yurdunda kalmışlardır.
 • Katılımcıların %45,8’i 2014; %22,9’u 2015 ve %31,4’ü 2016 mezunlarıdır.
 • Mezunların %49,7’si Tıp, %33,3’ü Mühendislik eğitimi almakta iken, %17’si işletme, psikoloji, diş hekimliği gibi farklı bölümlerde eğitim görmektedir. (Yalnızca bir mezun tercih yapmamıştır)

Araştırma Bulguları

Araştırmada ön çalışmalara göre tespit edilen 5 Ana başlıkta toplam 70 adet soru yer almaktadır.

 1. Fiziksel Şartlar ( 19 Adet)
 2. Eğitim Kalitesi ( 8 Adet)
 3. Bilimsel Altyapı (13 Adet)
 4. Sosyal Altyapı ( 10 Adet)
 5. İdari Yönetim ( 20 Adet)

Yukarıda da görülebileceği üzere, araştırmada kullanılan ölçeklerin içsel geçerlilikleri tatminkar düzeydedir.

Genel olarak değerlendirildiğinde, katılımcıların yalnızca “eğitim kalitesi”ni göreceli olarak yeterli buldukları görülürken, diğer tüm kategorilerle ilgili olumsuz ortalamaların bulunduğu tespit edilmiştir.

Sosyal altyapı ise, belirlenen kategoriler içerisindeki en düşük değerlemelere sahiptir.

Araştırma Bulguları – Fiziksel Şartlar

 • Bu kategorideki en düşük ortalamalar
  • Bilgisayar laboratuarı yeterlidir. (1,29)
  • Öğrenciler için özel alanlar(sunum odası, aktivite odası vb.) yeterlidir. (1,63)
  • Laboratuarlar öğrenciler tarafından etkin şekilde kullanılmaktadır. (1,78)
  • Yemekler kalitelidir. (1,79)
  • Laboratuarlar yeterlidir. (1,86)
 • Fiziksel şartlar açısından “kantindeki ürün ve hizmet yeterlidir”(3,73) ve “kantinin çalışma süresi yeterlidir”(3,64) en yüksek ortalamalara sahiptir.
 • Kantinin okul idaresinden bağımsız bir birim olarak, okulun fiziksel imkanlarından yüksek değerlendirilmekte olması dikkat çekicidir.

Araştırma Bulguları – Eğitim Kalitesi

 • Bu kategorideki en düşük ortalamalar:
  •  Öğretmenler sosyal aktiviteleri desteklemektedir. (2,60)
  •  Öğretmenlerin danışmanlığı yeterlidir. (2,72)
  •  Sözel derslerin konuları tarafsız işlenmektedir. (2,80)
 •   Bu başlıkta en yüksek ortalama; “Öğretmenlerin eğitim motivasyonları yüksektir” (3,20) ifadesine aittir.

Araştırma Bulguları – Bilimsel Altyapı

 • Bu kategorideki en düşük ortalamalar:
  • Okul müfredatı öğrenciyi not kaygısından uzaklaştırarak, bilim üretmeye yönlendirir (1,44)
  • Yabancı dil eğitimi yeterlidir. (1,60)
  • Laboratuarlar etkin olarak kullanılmaktadır. (1,73)
 • Bu başlıkta en yüksek ortalama; “İspat odaklı analitik eğitim verilmektedir” (3,28) ifadesine aittir.

Araştırma Bulguları – Sosyal Altyapı

 • Bu kategorideki en düşük ortalamalar:
  • Öğrenci kulüplerinin etkin çalışması sağlanmaktadır. (1,58)
  • Gerçekleştirilen sosyal etkinlikler yeterlidir. (1,90)
  • Öğrencilerin asosyal olmaması için çaba harcanmaktadır. (1,98)
 •   Bu başlıkta en yüksek ortalama; “Gerçekleştirilen sosyal etkinlikler yararlıdır” (3,28) ifadesine aittir.

Araştırma Bulguları – İdari Yönetim

 • Bu kategorideki en düşük ortalamalar:
  • Öğrenci kulüpleri yönetim tarafından desteklenmektedir. (1,68)
  • Öğrenci talepleri yönetim tarafından her zaman dikkate alınmaktadır. (1,84)
  • Kariyer danışmanlığı yeterlidir. (1,87)
 • Bu başlıkta en yüksek ortalama; “Okul ve öğrencinin sorunlarını tespit etmede anket çalışması başarılı ve uygundur” (3,45) ifadesine aittir.

Sonuç ve Öneriler

Türkiye’nin en köklü fen liselerinden birisi olan, (Dünya’nın en iyi okulu) İstanbul Atatürk Fen Lisesi mezunları ile gerçekleştirilen pilot çalışmadan elde edilen bulgulara göre;

 1. Eğitim kalitesi ana başlığı 3,03’lük ortalama ile pozitife en yakın bulgudur. İAFL’nin fiziksel şartlar, bilimsel ve sosyal altyapı ile idari yönetim başlıklarındaki değerlendirmeleri negatiftir.
 2. Sosyal altyapı 2,26 ile en düşük ortalamaya sahip başlıktır. Bu bağlamda, İAFL’nin problemlerinin çözümünde önceliğe sahip olduğu ifade edilebilir.
 3. Fiziksel şartlar, idari yönetim ve bilimsel altyapı başlıkları da ivedilikle negatif değerlendirmelerden kurtarılması gereken diğer başlıklardır.
 4. Araştırmaya katılan mezunların, bilgisayar başta olmak üzere laboratuarlardan yeterince yararlanmadıkları, yemekhane ve yatakhanelerin kontenjan ve temizliğinden memnun olmadıkları öne çıkan fiziksel koşullarla ilgili sorunlardır. Barınma ve beslenmenin ihtiyaçlar hiyerarşisindeki konumu düşünüldüğünde, ilgili mercilerin bu başlıklara hızla eğilmeleri gerektiği söylenebilir.
 5. Öğretmenlerin yüksek motivasyonla eğitim verme çabaları, mezunların dikkatinden kaçmayan bir görünüme sahip olmakla beraber, ders dışı zamanlarda öğrencilere zaman ayırmamaları ve özellikle sözel derslerdeki subjektif duruşlar, eğitim kalitesi başlığında öne çıkan unsurlardır.
 6. Bilimsel altyapı açısından yapılan değerlendirmelerde, mezunlar okulun müfredatını negatif olarak değerlendirmekte, bilimsel olimpiyatlara ve projelere hazırlıkları yetersiz görmektedirler. Eğitim kalitesi ile birlikte düşünüldüğünde, ÖSYM sınavlarına odaklanan bir bakış açısının varlığından söz edilebilir.
 7. Örneklemde yer alan mezunlar, öğrenci kulüplerinin etkin çalışmayışından asosyal bir çevrenin varlığına okulun sosyal yapısına dair eleştirel bir bakışa sahiptirler.  Ancak gerçekleştirilen sosyal aktivitilerin yararlı olduklarına dair pozitif tutumları düşünüldüğünde, sosyal faaliyet ve kulüplerin etkinleştirilmesi ile bu sorunun kolayca çözümlenebileceği düşünülmektedir.
 8. Araştırmada okul idaresine karşı negatif değerlendirmelerin bulunduğu tespit edilmiştir. Öğrenci ile idare arasında mesafe bulunması, sorun çözümündeki verimsiz yollar, kariyer ve rehberlik gibi danışmanlık temelli yetersizlikler vurgulanmaktadır.